فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

{"Id":1655,"CreatedDate":"1402/02/17 07:43:43 ب.ظ"}
{"Id":1655,"Unitcost":12500000,"AfterDiscount":12500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":-1}
{"Id":1654,"CreatedDate":"1402/02/17 07:42:37 ب.ظ"}
{"Id":1654,"Unitcost":7000000,"AfterDiscount":7000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":4}
{"Id":1616,"CreatedDate":"1402/02/10 01:18:00 ب.ظ"}
{"Id":1616,"Unitcost":17560000,"AfterDiscount":17560000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":27}
{"Id":1588,"CreatedDate":"1402/02/07 09:03:56 ب.ظ"}
{"Id":1588,"Unitcost":11000000,"AfterDiscount":11000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":60}
{"Id":1584,"CreatedDate":"1402/02/04 09:28:12 ب.ظ"}
{"Id":1584,"Unitcost":61450000,"AfterDiscount":61450000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":13}
{"Id":1583,"CreatedDate":"1402/02/04 07:29:57 ب.ظ"}
{"Id":1583,"Unitcost":41996000,"AfterDiscount":41996000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":3}
{"Id":1582,"CreatedDate":"1402/02/04 12:49:59 ب.ظ"}
{"Id":1582,"Unitcost":72300000,"AfterDiscount":72300000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":3}
{"Id":1573,"CreatedDate":"1402/01/31 08:00:08 ب.ظ"}
{"Id":1573,"Unitcost":43900000,"AfterDiscount":43900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}
{"Id":1571,"CreatedDate":"1402/01/30 09:07:24 ب.ظ"}
{"Id":1571,"Unitcost":65340000,"AfterDiscount":65340000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":3}
{"Id":1564,"CreatedDate":"1402/01/29 08:53:43 ب.ظ"}
{"Id":1564,"Unitcost":43000000,"AfterDiscount":43000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}
{"Id":1484,"CreatedDate":"1401/12/02 01:15:44 ب.ظ"}
{"Id":1484,"Unitcost":94300000,"AfterDiscount":94300000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}
{"Id":1483,"CreatedDate":"1401/12/02 01:14:10 ب.ظ"}
{"Id":1483,"Unitcost":105400000,"AfterDiscount":105400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}
{"Id":1512,"CreatedDate":"1401/12/06 06:54:15 ب.ظ"}
{"Id":1512,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}
{"Id":1511,"CreatedDate":"1401/12/06 06:42:35 ب.ظ"}
{"Id":1511,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}
{"Id":1508,"CreatedDate":"1401/12/06 06:26:05 ب.ظ"}
{"Id":1508,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-03-13 15:49:49","QtyRemaining":1}