دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

بخارگر تفال مدل IT 3420

بخارگر تفال مدل IT 3420

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2339,"CreatedDate":"1402/10/21 10:18:39 ق.ظ"}
{"Id":2339,"Unitcost":55200000,"AfterDiscount":55200000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرسی جانتک مدل JA600

اتو پرسی جانتک مدل JA600

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2031,"CreatedDate":"1402/09/01 12:46:58 ب.ظ"}
{"Id":2031,"Unitcost":106500000,"AfterDiscount":106500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرسی جانتک مدل JA350

اتو پرسی جانتک مدل JA350

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2030,"CreatedDate":"1402/09/01 12:36:14 ب.ظ"}
{"Id":2030,"Unitcost":119500000,"AfterDiscount":119500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرسی جانتک مدل JA300

اتو پرسی جانتک مدل JA300

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2029,"CreatedDate":"1402/09/01 11:45:32 ق.ظ"}
{"Id":2029,"Unitcost":108000000,"AfterDiscount":108000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
{"Id":2002,"CreatedDate":"1402/08/27 01:02:33 ب.ظ"}
{"Id":2002,"Unitcost":30000000,"AfterDiscount":30000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":1}
بخارگر دستی سون استار مدل 7SGS2037

بخارگر دستی سون استار مدل 7SGS2037

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1887,"CreatedDate":"1402/07/12 02:45:12 ب.ظ"}
{"Id":1887,"Unitcost":14000000,"AfterDiscount":14000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرس مارشال مدل 11600

اتو پرس مارشال مدل 11600

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1455,"CreatedDate":"1401/11/17 02:45:22 ب.ظ"}
{"Id":1455,"Unitcost":119400000,"AfterDiscount":119400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرس مارشال مدل 8300

اتو پرس مارشال مدل 8300

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1429,"CreatedDate":"1401/11/13 11:15:21 ق.ظ"}
{"Id":1429,"Unitcost":108900000,"AfterDiscount":108900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرس مارشال مدل 9300

اتو پرس مارشال مدل 9300

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1417,"CreatedDate":"1401/11/11 10:52:17 ق.ظ"}
{"Id":1417,"Unitcost":113000000,"AfterDiscount":113000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو بخارگر تفال مدل IT2461

اتو بخارگر تفال مدل IT2461

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1253,"CreatedDate":"1401/09/07 04:57:06 ب.ظ"}
{"Id":1253,"Unitcost":38500000,"AfterDiscount":38500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرس جانتک مدل  JANTECH 6000

اتو پرس جانتک مدل JANTECH 6000

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1221,"CreatedDate":"1401/08/21 06:28:58 ب.ظ"}
{"Id":1221,"Unitcost":77500000,"AfterDiscount":77500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}
اتو پرس جانتک ‏مدل 4800‏ JANTECH

اتو پرس جانتک ‏مدل 4800‏ JANTECH

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1220,"CreatedDate":"1401/08/21 06:26:44 ب.ظ"}
{"Id":1220,"Unitcost":89000000,"AfterDiscount":89000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:47:50","QtyRemaining":-1}