فرم عضویت فروشگاه ها

هدف از تهیه این فرم، تشخیص صلاحیت و ارزیابی کیفی تأمین کنندگان در مجموعه فروشگاه های هزارنقش براساس مدارک ارسالی می باشد، فیلدهای فرم بصورت کلی بوده و ممکن است در مراحل دیگر نیاز به گرفتن اطلاعات تکمیلی درخصوص سؤالات طرح شده باشد، کلیه مدارک ارائه شده توسط طرفین محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد این فروشگاه نگهداری می شوند.

راهنمای تکمیل فرم عضویت

 • متقاضیان باید کلیه اطلاعات درخواست شده در فرم را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که نشانگر اعتبار اطلاعات مذکور می باشد را ضمیمه نمایند. به اطلاعات ارائه شده بدون مدرک معتبر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مسئولیت صحت اسناد ارائه شده به فروشگاه بعهده تأمین کننده بوده و با خاطی مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
Loading
 • اطلاعات عمومی (اساسنامه/جوازکسب/پروانه بهره برداری/آگهی تاسیس و تغییرات/مدرک شناسایی مالکان پیوست گردد)

 • Filename
  Size
  Process
  Status
  • گواهی های گارانتی شرکت/فروشگاه(گواهی گارانتی پیوست گردد)

  • Filename
   Size
   Process
   Status
   • نیروی انسانی و توان تخصصی:

   • آپلود مدارک برای شرکت ها و فروشگاه ها الزامی است.

   • Filename
    Size
    Process
    Status
    • Filename
     Size
     Process
     Status
     • Filename
      Size
      Process
      Status
      • Filename
       Size
       Process
       Status