دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

پلوپز مایدیا مدل MB-RS5010W2

پلوپز مایدیا مدل MB-RS5010W2

32,000,000 ریال 0%
27,200,000 ریال
{"Id":1889,"CreatedDate":"1402/07/12 03:01:26 ب.ظ"}
{"Id":1889,"Unitcost":32000000,"AfterDiscount":27200000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":4800000.00,"DiscountEndDate":"1402-09-30 00:00:00","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":2}
{"Id":1862,"CreatedDate":"1402/06/09 10:59:47 ق.ظ"}
{"Id":1862,"Unitcost":36000000,"AfterDiscount":36000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":3}
{"Id":1861,"CreatedDate":"1402/06/09 10:58:16 ق.ظ"}
{"Id":1861,"Unitcost":30700000,"AfterDiscount":30700000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":4}
{"Id":1860,"CreatedDate":"1402/06/09 10:51:03 ق.ظ"}
{"Id":1860,"Unitcost":26000000,"AfterDiscount":26000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":2}
پلوپز تولیپس مدل RC-A442F

پلوپز تولیپس مدل RC-A442F

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":1095,"CreatedDate":"1401/07/19 06:47:41 ب.ظ"}
{"Id":1095,"Unitcost":33500000,"AfterDiscount":33500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":9}
پلوپز تکنو مدل TE-606

پلوپز تکنو مدل TE-606

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":1077,"CreatedDate":"1401/07/17 09:05:49 ق.ظ"}
{"Id":1077,"Unitcost":35000000,"AfterDiscount":35000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":-1}
{"Id":959,"CreatedDate":"1401/06/27 09:20:10 ب.ظ"}
{"Id":959,"Unitcost":7000000,"AfterDiscount":7000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":-1}
{"Id":942,"CreatedDate":"1401/06/24 04:03:39 ب.ظ"}
{"Id":942,"Unitcost":26500000,"AfterDiscount":26500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":6}
{"Id":940,"CreatedDate":"1401/06/24 03:25:15 ب.ظ"}
{"Id":940,"Unitcost":15000000,"AfterDiscount":15000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":-1}
پلوپز هاردستون مدل RCM7060

پلوپز هاردستون مدل RCM7060

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":806,"CreatedDate":"1401/06/12 10:16:05 ب.ظ"}
{"Id":806,"Unitcost":11500000,"AfterDiscount":11500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":-1}
پلوپز میگل مدل GRC 700

پلوپز میگل مدل GRC 700

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":804,"CreatedDate":"1401/06/12 09:25:55 ب.ظ"}
{"Id":804,"Unitcost":25000000,"AfterDiscount":18400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":6600000.00,"DiscountEndDate":"1402-09-30 00:00:00","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":1}
پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN

پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":802,"CreatedDate":"1401/06/12 09:04:19 ب.ظ"}
{"Id":802,"Unitcost":24000000,"AfterDiscount":24000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1402-09-13 13:15:54","QtyRemaining":-1}