فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

{"Id":2734,"CreatedDate":"1403/03/22 11:48:56 ق.ظ"}
{"Id":2734,"Unitcost":126700000,"AfterDiscount":126700000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":3}
{"Id":2709,"CreatedDate":"1403/03/18 10:19:29 ب.ظ"}
{"Id":2709,"Unitcost":38900000,"AfterDiscount":38900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":4}
{"Id":2708,"CreatedDate":"1403/03/18 09:59:45 ب.ظ"}
{"Id":2708,"Unitcost":40500000,"AfterDiscount":40500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":5}
{"Id":2707,"CreatedDate":"1403/03/18 09:18:26 ب.ظ"}
{"Id":2707,"Unitcost":34900000,"AfterDiscount":34900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":5}
{"Id":2706,"CreatedDate":"1403/03/18 09:05:18 ب.ظ"}
{"Id":2706,"Unitcost":35500000,"AfterDiscount":35500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":6}
{"Id":2704,"CreatedDate":"1403/03/18 08:42:16 ب.ظ"}
{"Id":2704,"Unitcost":22500000,"AfterDiscount":22500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":6}
{"Id":2703,"CreatedDate":"1403/03/17 01:12:08 ب.ظ"}
{"Id":2703,"Unitcost":55200000,"AfterDiscount":55200000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":6}
{"Id":2702,"CreatedDate":"1403/03/17 12:37:40 ب.ظ"}
{"Id":2702,"Unitcost":25900000,"AfterDiscount":25900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":10}
{"Id":2624,"CreatedDate":"1403/01/29 10:38:16 ق.ظ"}
{"Id":2624,"Unitcost":29400000,"AfterDiscount":29400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":9}
{"Id":2622,"CreatedDate":"1403/01/26 10:58:11 ق.ظ"}
{"Id":2622,"Unitcost":30000000,"AfterDiscount":30000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":2}
{"Id":2458,"CreatedDate":"1402/11/11 10:12:19 ق.ظ"}
{"Id":2458,"Unitcost":19500000,"AfterDiscount":19500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":2}
{"Id":2457,"CreatedDate":"1402/11/11 09:55:40 ق.ظ"}
{"Id":2457,"Unitcost":21500000,"AfterDiscount":21500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 23:24:26","QtyRemaining":3}