فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

فروشگاه عینک زمرد

تجویز و ساخت تخصصی انواع عینک های تک کانونه و چند کانونه با نرم افزارهای روز دنیا و تضمین عادت پذیری

تجویز و ساخت تخصصی عینک های ضدخستگی مخصوص کارمندان و افرادی که ساعات طولانی کار با کامپیوتر و مطالعه دارند

ساخت انواع عینک های آفتابی و ورزشی طبی مطابق با نمره چشم

درمان تنبلی و مشکلات تطابقی چشم در هر سن

فروش انواع لنزهای زیبایی، طبی و طبی رنگی

hezar-naghsh
{"Id":1960,"CreatedDate":"1402/08/14 03:30:11 ب.ظ"}
{"Id":1960,"Unitcost":45000000,"AfterDiscount":45000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1957,"CreatedDate":"1402/08/14 02:59:48 ب.ظ"}
{"Id":1957,"Unitcost":31500000,"AfterDiscount":31500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1956,"CreatedDate":"1402/08/14 02:47:39 ب.ظ"}
{"Id":1956,"Unitcost":23500000,"AfterDiscount":23500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1955,"CreatedDate":"1402/08/14 02:41:40 ب.ظ"}
{"Id":1955,"Unitcost":25000000,"AfterDiscount":25000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1953,"CreatedDate":"1402/08/14 02:28:24 ب.ظ"}
{"Id":1953,"Unitcost":31000000,"AfterDiscount":31000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1952,"CreatedDate":"1402/08/14 02:19:43 ب.ظ"}
{"Id":1952,"Unitcost":38000000,"AfterDiscount":38000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1949,"CreatedDate":"1402/08/14 01:46:28 ب.ظ"}
{"Id":1949,"Unitcost":38000000,"AfterDiscount":38000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1948,"CreatedDate":"1402/08/14 01:38:23 ب.ظ"}
{"Id":1948,"Unitcost":22000000,"AfterDiscount":22000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:40","QtyRemaining":1}
{"Id":1947,"CreatedDate":"1402/08/14 01:25:11 ب.ظ"}
{"Id":1947,"Unitcost":31200000,"AfterDiscount":31200000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:41","QtyRemaining":1}
{"Id":1885,"CreatedDate":"1402/07/04 02:39:00 ب.ظ"}
{"Id":1885,"Unitcost":40000000,"AfterDiscount":40000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:41","QtyRemaining":1}
{"Id":1884,"CreatedDate":"1402/07/04 02:37:52 ب.ظ"}
{"Id":1884,"Unitcost":16400000,"AfterDiscount":16400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:41","QtyRemaining":1}
{"Id":1881,"CreatedDate":"1402/07/04 02:15:58 ب.ظ"}
{"Id":1881,"Unitcost":36600000,"AfterDiscount":36600000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:28:41","QtyRemaining":1}